කොහොමද අපි Register වෙන්නෙ

අප වෙබ් අඩවියේ තිබෙන සියළුම ක්‍රියාකාරකම්, පාඩම් සහ ක්‍රීඩා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍යද ? එසේනම් ඔබ කළ යුතු වන්නේ එක් වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු රුපියල් 900 ක මුදල ගෙවා වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමයි. මුදල් ගෙවීම සඳහා පහත සඳහන් පරිදි ඔබට විකල්ප ක්‍රම දෙකක් ඇත.

බැංකු කාඩ්පත් මගින් මුදල් ගෙවීම

ඔබගේ වීසා හෝ මාස්ටර් කාඩ්පත් මගින් හෝ සම්පත් විශ්ව මගින් ගෙවීම සිදුකිරීමට පහත දක්වා ඇති බොත්තම ඔබන්න.

Visa/Master

අපගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කිරීම

පහත සදහන් අපගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කර ඉන්පසු 0777355694 අංකයට රිසිට්පත එවීම මගින් ද ඔබට වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට පුළුවන්.

BITMAP (PVT) LTD

Account Number - 1000200414

Commercial Bank - Bopitiya Branch

Return to home page